!

Ispis
PDF


Temeljem članka 4. st. 2. i st. 4. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakvoec (KLASA: 003-05/14-01/3, URBROJ: 2109-73-14-02-03) i članka 46. toč. 5. Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec na svojoj 14. sjednici održanoj dana 14. travnja 2014. donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA UPIS DJECE

U DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

I.

U Dječji vrtić Čakovec (u daljnjem tekstu: Vrtić( upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2014. navršavaju jednu godinu života do polaska u školu.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu života (djeca rođena 2012. i 2013.).

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života (djeca rođena 2008., 2009., 2010. i 2011.).

II.

Uz cjelodnevne redovite programe u trajanju od deset sati Vrtić nudi: alternativne odgojno-obrazovne programe (program prema načelima Marije Montessori, program prema koncepciji Rudolfa Steinera - Waldorfski program), programe javnih potreba ( za darovitu djecu, za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu pripadnike nacionalnih manjina), posebne programe (program katoličkog vjerskog odgoja, program obogaćen biblijskim sadržajima) višednevne (zimovanje, ljetovanje).

III.

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Vrtića u pravilu ako stanuje na području na kojem djeluje Vrtić odnosno ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

Obrazac Zahtjeva za upis moguće je preuzeti osobno na Danima otvorenih vrata od 22. travnja 2014. do 25. travnja 2014. u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u svim područnim odjelima Dječjeg vrtića Čakovec ili na mrežnim stranimcama Vrtića: www.dvck.hr.

IV.

Uz zahtjev za upis roditelj odnosno skrbnik prilaže:

- rodni list ili izvazdak iz matice rođenih,

- potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja,

- potvrdu o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini.

V.

Prednost pri upisu djece ostvaruju djeca čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca.

Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema sljedećim kriterijima:

- dijete roditelja žrtava/invalida Domovinskog rata - direktan upis

- dijete oba zaposlena roditelja - 10 bodova

- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - 10 bodova

- dijete samohranog zaposlenog roditelja - 15 bodova

- dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 9 bodova

- dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi - 1 bod za svako dijete

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - 3 boda

- dijete roditelj koji primaju doplatak za djecu - 2 boda

- dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama

- dijete s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja.

VI.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata

- dijete oba zaposlena roditelja - original potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja novog datuma

- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditlejem - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokazi da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

- dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće skrbi

- za dijtete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi - za svako dijete do 7. godine rodni list

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravima na doplatak za djecu

- za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić - preporuka Centra za socijalnu skrb

- za dijete s teškoćama u razvoju - rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, medicinska dokumentacija.

VII.

Zahtjev za upis podnosi se osobno na adresu: Dječji vrtić Čakovec, L. Ružičke 2, Čakovec od 5. svibnja 2014. do 7. svibnja 2014. u vremenu od 8.00 do 18.00 sati.

Zahtjevi za upis zaprimljeni nakon isteka roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

VIII.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Čakovec objavit će se u dnevnom tisku, mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnim pločama.

KLASA: 003-05/14-01/26

URBROJ: 2109-73-14-04-01

Čakovec, 14. travanj 2014.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun, v.r.


alt

VAS POZIVA NA DANE OTVORENIH VRATA

OD 22. 4. 2014. DO 25. 4. 2014. U VREMENU OD 10.00

DO 12.00 SATI

Roditelji će dobiti sve detaljne informacije o upisima u Dječji vrtić Čakovec - vodič kroz upise - i obrazac Zahtjeva za upis.

alt

VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU!

Krećete u Vrtić ?

Ukoliko planirate svoje dijete upisati u naše vrtiće pročitajte prije uvjete upisa, ispisa, pravila kojima se Dječji vrtići vode...

Pročitaj me...