OBOGAĆENI BROŠURA

Fleksibilnost, kreativnost i razvojnost predškolskog programa nužni su preduvjeti za razvoj sposobnosti, interesa i kreativnosti djece predškolske dobi, a tako i za kvalitetnije zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba one skupine djece predškolske dobi koju možemo nazvati darovitima ili potencijalno darovitima.
Kako u ranoj dobi djeca uglavnom imaju potencijalnu darovitost koju još ne iskazuju kao produktivnu, programe u predškolskoj dobi treba osmisliti tako da maksimalno potiču razvoj djetetovih potencijala. Istraživanja pokazuju da 3-5% djece predškolske dobi pokazuje znakove darovitosti u svim područjima, a 36% djece pokazuje znakove darovitosti u jednom ili više područja (Lay, 2002. prema Gorge ).
Darovitim se djetetom smatra ono koje očituje iznimne potencijale u jednom ili više područja:

 • opće intelektualne sposobnosti,
 • specifične školske sposobnosti,
 • kreativne ili produktivne sposobnosti,
 • sposobnosti vođenja i rukovođenja,
 • umjetničke sposobnosti i vještine,
 • psihomotorne sposobnosti

Osim visokorazvijenih sposobnosti, darovitost podrazumijeva još dva važna pojma: osobine ličnosti (posebno je važna motivacija za rad koja se iskazuje u specifičnim interesima, izrazitoj usmjerenosti prema cilju, iznimnoj radnoj energiji) i kreativnost (sposobnost i spremnost stvaranja novoga, orginalnost).

CILJ PROGRAMA
Cilj ovog programa je omogućavanje iskazivanja kreativnosti i potencijala potencijalno darovite djece i to kroz:

 • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
 • osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
 • stvaranje kreativnog ozračja  (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje) zainteresiran, nedirektivni stav odgajatelja
 • usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju

ZADAĆE PROGRAMA
Zadaće programa temelje se na respektiranju osnovnih i posebnih potreba potencijalno darovite djece, o čijem zadovoljavanju ovisi njihov cjelokupni daljnji razvoj. To se osobito odnosi na slijedeće potrebe djeteta:

 • osnovne tjelesne potrebe - potreba za hranom, zrakom, kretanjem -   stvaranjem optimalnih uvjeta i omogućavanjem dovoljno kretanja  (vježbanje, poticanje prirodnih oblika kretanja i sl. )
 • potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju - stvaranje atmosfere prihvaćanja od strane odgajatelja i djece iz skupine, omogućavanje otvorenog izražavanja potreba i osjećaja na prihvatljiv način, poticanje razvoja kompetencija (ovladavanje radnjama i vještinama u skladu sa svojom razvojnom razinom )
 • potrebe za raznolikom stimulacijom i stvaralačkim odnosom prema svijetu - poticanje upoznavanja okoline preko neposrednog iskustva, istraživanja, postavljanja pitanja i traženja odgovora i rješenja problema
 • potrebe za komunikacijom - poticanjem verbalnog izražavanja, neverbalnog izražavanja ( tijelom, glazbom, likovnošću i dr. )

Neke od posebnih potreba potencijalno darovite djece su (Lay, Majurec,1998.):

 • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema kronološkoj dobi - proizlazi iz potrebe za stjecanjem vještina komunikacije sa drugom djecom kao i  potrebe za razumijevanjem i drukčijih od sebe
 • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi - proizlazi iz potrebe darovite djece da imaju osjećaj pripadnosti i prihvaćenosti

 ( što im je teško ostvariti u redovnoj skupini )

 • potreba za radom u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima - proizlazi iz naprednog spoznajnog razvoja darovite djece, jake potrebe za stjecanjem novih znanja te širokog raspona interesa nekarakterističnih za njihovu dob
 • potreba za neovisnošću u učenju - proizlazi iz visoke unutarnje motivacije i interesa za učenje; odbijanje svakog drila i autoritativnog pristupa

Osnovno načelo rada s potencijalno darovitom djecom u predškolskim ustanovama može se izraziti sljedećom rečenicom: "Darovitoj djeci treba omogućiti individualizirani način rada i diferencirani sadržaj rada te ih uključiti u diferencirani odgojno-obrazovni program u redovitoj skupini i / ili izvan nje", (Lay, Majurec, 1998.).

 

PODRUČJA I SADRŽAJI AKTIVNOSTI
Okvirna područja i sadržaji aktivnosti odnose se na:

 • Kreativno rješavanje problema, kreativno mišljenje - traženje originalnih rješenja za različite probleme, poticanje misaone
 • Izvođenje pokusa - praktično utvrđivanje prirodnih zakonitosti npr. agregatna stanja, svjetlost, elektricitet, magnetizam...
 • Logičke i različite misaone igre - pitalice, skrivalice, , rebusi, zagonetke, razne logičke, matematičke, kombinatoričke igre
 • Kreativno izražavanje putem verbalnog iskaza, likovnosti, pokreta, dramatizacije...
 • Igre za poticanje razvoja pozitivne slike o sebi, uvažavanje različitosti i konstruktivno rješavanje sukoba
 • Aktivnosti na multimedijskom računalu - primjena edukativnih programa


Omogućavanje djeci da uče ono što ih zanima i to na način koji mu najviše odgovara jedan je od temeljnih zahtjeva programa.      
Programom će se poticati rad na projektu koji se pokazao kao vrlo učinkovit oblik rada sa darovitom djecom. Projektni pristup omogućava darovitoj djeci aktivno istraživanje tema koje ih zanimaju, planiranje, organiziranje, preuzimanje inicijative i suradnju s drugom djecom.
Kako darovita djeca imaju vrlo visoku unutarnju  motivaciju vezanu uz određene svoje interese, potrebno je naglasak staviti na individualizaciju rada (i kasnije, potrebu za  mentorskim pristupom  i poticanjem razvijanja vještina samostalnog učenja.).

USTROJ PROGRAMA

Program se provodi u organizaciji Dječjeg vrtića Čakovec, kao specijalizirani program.
U proces prepoznavanja i identifikacije potencijalno darovite djece uključiti će se  roditelji, odgojitelji i stručni suradnici.
Ovaj program rada rukovodi se pravilom: "Manje je pogrešno uvrstiti u grupu darovitih i neko nedarovito dijete, nego neko darovito dijete proglasiti nedarovitim i ne osigurati mu daljnje poticaje za razvoj njegove darovitosti ", (Lay, Majurec.1998.)
Trajanje programa
 U Dječjem vrtiću Čakovec u vrtiću Vjeverica program se provodi od 2005. godine kada je verificiran od strane nadležnog ministarstva.

NOSITELJI PROGRAMA

Nositelji programa su:

 • Odgajatelji, Nevenka Holetić i Janja Radiković, koje su završile prethodnu stručnu pripremu u Centru za poticanje darovitosti , te Dijana Majerski i Lidija Bajsić koje su  iskazale interes za rad s potencijalno darovitom djecom.

Psiholog, Eleonora Glavina zadužena je za praćenje i provedbu programa.

MATERIJALNI UVJETI
Rad skupine odvija se u prostoru redovite odgojne skupine koji je obogaćen dodatnim sredstvima i materijalima koji su zahtjevniji u pogledu angažiranja specifičnih sposobnosti djece (apstraktnog i kreativnog mišljenja, rješavanja problema, preciznosti i brzine rada i dr. ).
Dodatna sredstva koja se koriste u radu:

 • različite didaktičke igre (LOTOGYM, CONTACT, MATRICA, ZANIMANJA, MEMOS  itd.)
 • slagarice ( životinje, okolina, evolucija. )
 • elementi za konstruiranje ( drveni sa vijcima, K'NEX, lego-tehno. )
 • društvene igre ( zagonetna lica, potapljanje brodova. )
 • kompleti za izvođenje pokusa ( kutić istraživanja, povećala, magneti, mikroskop.)
 • dječje enciklopedije ( Velika ilustrirana dječja enciklopedija, Slikovni riječnik - Ljudsko tijelo, Zemlja, Veliki atlas životinja, Otkrivanje svijeta,.)
 • globus, dječje karte
 • kamera
 • potrošni materijali ( papir, boje, ljepila,. )

 

INFORMACIJE vezane uz navedeni program možete dobiti na slijedeće brojeve telefona: 311 778, 091 391 5013.